ابتدا وارد سایت زیر می شویم


کلیک‌کنید‌برای‌ورود‌به‌سایت


وقتی وارد سایت شدیم اول آدرس وبلاگ خود را به گونه ی زیر می نویسیم

http://tehranapps.blog.ir

می‌نویسیم

وبعد توضیحاتی در باره ی وبلاگ خود می‌دهیم

ودکمه تأیید را میزنیم وبعد سایت دیگری برای ما باز می‌شود

دوباره آدرس وبلاگ خود را به روش قبل می نویسیم

و روی کادر زیر که روی آن نوشته شده من ربات نیستم کلیک می کنیم 

وقتی روی آن کادر تیک خورد

دکمه تأید را می‌زنیم 

برای اینک بفهمیم تأیید شده وبلاگمان یک کادر 

زرد رنگ که ذوی آن به انگلیسی نوشته شده 

آدرس شما از سوی ما چک می‌شود وما ‌ آن را ثبت می‌کنیم